Legalizacija objekata

 

Što je to legalizacija objekta?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011), koji je stupio na snagu 10.08.2011.g.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti do 31.12.2012.g. Rješenje o izvedenom stanju donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave koja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji obavlja poslove izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Zašto legalizirati?

Legalizacijom se omogućuje evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige te priključenje na komunalnu infrastrukturu, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.

Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja te takav objekt ne može biti predmet kupoprodaje kao i zemljište na kojem se nalazi.

Uvjeti za legalizaciju bespravno sagrađene zgrade

1. Nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH od 21.lipnja 2011.

2. Bespravno sagrađen objekt može biti izgrađen u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona i može biti izgrađen protivno prostornom planu koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona.

3. Ako je nezakonito izgrađena zgrada protivna prostornom planu, tada se na toj zgradi ne može ozakoniti više od dvije etaže, od kojih je druga potkrovlje, osim ako se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne odredi veći broj etaža.

Nezakonito izgrađena zgrada se ne može ozakoniti, ako se nalazi na postojećoj površini javne namjene ili pomorskom dobru ili vodnom dobru.


Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

1. Ovjereni Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama
2. Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt
3. Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti koje je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva
4. Rješenje o upisu u sudski registar (kada je zahtjev podnijela pravna osoba)
5. Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja)
6. Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta podnositelja do 21. lipnja 2011. godine (dokaz u svrhu umanjenja iznosa naknade za nezakonito izgrađene zgrade namjene isključivo stambene, građevinske površine do 400m2 ,koja nije u prvoj položajnoj zoni i koja je jedina nekretnina podnositelja zahtjeva na području RH odnosno za nezakonito izgrađene zgrade namjene isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
7. Posebnu geodetsku podlogu ( iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe).

 

Pristojbe prilikom izdavanja rješenja o izvedenom stanju

Podnositelj zahtjeva dužan je prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru - Preuzmi

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić