Nova katastarska izmjera - Općina Preko

Geoprojekt d.d. iz Opatije prema ugovoru o javnim uslugama sklopljenim sa Državnom geodetskom upravom i Općinom Preko izvodi geodetsko - katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica.

Dana 6.7.16. u 19h u Pučkom otvorenom učilištu «Dom na žalu» u Preku održan je zbor građana na kojem su se nositelji prava na nekretninama upoznali sa osnovnim podacima o novoj katastarskoj izmjeri kao i o njihovim pravima i obvezama te o načinu obilježavanja katastarskih čestica.

Sa ciljem što bolje komunikacije i suradnje sa strankama Geoprojekt d.d. otvorio je terenski ured u prostoriji Turističke zajednice Općine Preko.

Preglednu kartu zahvata nove katastarske izmjere možete vidjeti ovdje.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić