Katastarske izmjere

Već duži niz godina Republika Hrvatska vodi projekte čiji je cilj uspostava efikasnog sustava registracije nekretnina i usklađeni podaci zemljišne knjige i katastra. Postojeći podaci o vlasništvu i drugim pravima na parcelama na većini područja ne odgovara stvarnom stanju na terenu. U skladu s navedenim, Državna Geodetska Uprava  u  suradnji  sa lokalnim samoupravama vrše i financiraju nove katastraske izmjere za pojedine katastarske općine tj. pokreće geodetsko-katastarske radove u svrhu izrade KATASTRA NEKRETNINA -potpuno nove katastarske i zemljišno knjižne evidencije sa jedinstvenim stanjem podataka.

 

Geoprojekt. d.d. je sudjelovao u sljedećim katastarskim izmjerama:

k.o. Bol
k.o. Klana-nova
k.o. Lički Osik
k.o. Škalnica-nova
k.o. Stari Grad-Grad Rijeka
k.o. Lisac-nova
k.o. Sušak-Grad Rijeka
k.o. Mihotići
k.o. Matulji
k.o. Opatija
k.o. Volosko
k.o. Pobri
k.o. Lekenik 
k.o. Raštane-Općina Sv. Filip i Jakov
k.o. Rečina dio k.o. Jelenje
dio k.o Drenova dio k.o. Grobnik
dio k.o. Dražice dio k.o. Podhum

Geoprojekt d.d. trenutno izvodi geodetsko - katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica.

 

Radi razumijevanja postupaka koji se provodu u okviru katastarskih izmjera navodimo neke korake u izradi te najčešća pitanja

 • Obavještavanje građana o katastarskoj izmjeri
 • Obilježavanje posjeda od strane posjednika
 • Prikupljanje podataka o posjednicima i objektima na česticama
 • Aerofotogrametrijsko snimanje
 • Obrada podataka od strane izvođača radova
 • Predaja prikupljenih podataka u Područni ured za katastar
 • Kontrola od strane PUK-a
 • Izlaganje podataka na javni uvid
 • Stavljanje novog katastarskog plana u uporabu

 

Sjedište i uprava društva

Geodezija

 • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
 • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
 • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

 • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
 • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić