Nadzor

 

 

Stručni i obračunski nadzor gradnje u ime investitora provodi nadzorni inženjer.

U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je:

 • nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom, ovim Zakonom i posebnim propisima,
 • utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosno lokacijskom dozvolom,
 • utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom,
 • odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe,
 • bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,
 • sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Stručni nadzor građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U tom slučaju investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera.

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

 

Sjedište i uprava društva

Geodezija

 • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
 • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
 • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

 • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
 • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić